Splošni pogoji uporabe portala neda.si

Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo pogoje uporabe  portala https://neda.si  (v nadaljevanju: Portal) ter njegovih produktov. Portal je v lasti družbe Inter-es, d.o.o. (v nadaljevanju: družba Inter-es). Veljajo za vse uporabnike, ki se registrirajo preko gumba  »Nov uporabnik«.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila na produkte, ki jih ponuja Portal.

Družba Inter-es si pridružuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Spremembe pričnejo veljati isti dan, ko so objavljene na Portalu. Uporabnikova nadaljnja uporaba Portala  ter njegovih produktov se smatra, kot sprejemanje spremenjenih pogojev poslovanja.

Opis produktov in njihova razpoložljivost

Portal ponuja registriranim uporabnikom naslednje produkte:

  1. Dostop do izobraževalnih vsebin v obliki video priročnikov.  Video priročniki so sestavljeni iz kratkih multimedijskih predavanj, pdf dokumentov ter ustreznih spletnih povezav.
  2. Dostop do webinarjev. Webinarji so spletni seminarji, ki potekajo v živo, po v naprej določenem postopku in s pomočjo tehnologije, ki jo ponuja Portal.

Družba Inter-es si pridružuje pravico do spremembe produktov ali odstranitve posameznih video priročnikov zaradi zastaranja ali neaktualnosti, kadarkoli.

Družba Inter-es vzdržuje Portal in vse produkte na njem tako, da so praviloma dostopni štiriindvajset (24) ur na dan, vse dni v letu. Družba Inter-es si pridružuje pravico do prekinitev dostopa do Portala zaradi vzdrževalnih del. Možni so tudi izpadi dostopa do Portala zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Inter-es, ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar družba Inter-es ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost družbe Inter-es za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Portala, je v celoti izključena.

Uporabnik je dolžan za dostop do Portala zagotoviti ustrezno računalniško oprema z ustrezno internetno povezavo ter nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom.

Registracija, geslo in politika zasebnosti

Registracija in oblikovanje uporabniškega računa je pogoj za dostop do produktov Portala.

Med procesom registracije bo sistem uporabnika vprašal po  njegovem imenu, priimku, e-pošti ter  ga prosil, da si  določi geslo. Geslo in  uporabniški račun sta namenjena samo uporabnikovi individualni uporabi in se ne smeta deliti s tretjimi osebami. Uporabnik se strinja, da prevzema vso odgovornost v zvezi z vsemi aktivnostmi, ki se bodo zgodile znotraj njegovega uporabniškega računa. V primeru ugotovitve, da je prišlo do zlorabe uporabniškega računa, lahko družba Inter-es dostop do Portala nemudoma prekine, brez predhodnega obvestila uporabnika.

V primeru, da uporabnik ugotovi zlorabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb, mora o tem nemudoma obvestiti družbo Inter-es. Družba Inter-es za tako zlorabo ne odgovarja.

Z vsemi osebnimi  podatki, ki jih pridobimo z  uporabo Portala, ravnamo v skladu s Politiko zasebnosti družbe Inter-es.

Postopek naročanja, plačilo in uporaba produktov

Video priročniki

Uporaba video priročnikov je mogoča na podlagi naročila. Naročilo se opravi s klikom na gumb »naroči ta video priročnik«, ki se nahaja pri vsakem video priročniku. Sledi izbira načina plačila: bančno nakazilo, kreditna kartica ali PayPal ter nato vnos potrebnih podatkov glede na izbran način plačila. S klikom na gumb »zaključi naročilo«, je naročilo opravljeno. Cene posameznih video priročnikov so določene ob vsakem video priročniku posebej na samem Portalu in vključujejo DDV. Veljajo tiste cene, ki so ob trenutku izvedbe naročila objavljene.

V primeru plačila s kreditno kartico ali preko PayPal sistema, ima uporabnik takojšen dostop do vsebin video priročnika. V primeru bančnega nakazila, pa je dostop omogočen en (1) deloven dan po prejemu nakazila na transakcijski račun družbe Inter-es.

Uporabnik ima enoleten dostop do plačanega video priročnika. Družba Inter-es si pridružuje pravico do spremembe vsebin video priročnikov ali ukinitve le-teh zaradi zastaranja vsebine, brez predhodnega obveščanja uporabnikov. Uporabnik v tem primeru ni upravičen do vračila kupnine.

Uporabnik z naročilom pooblasti družbo Inter-es, da svojem imenu in za račun uporabnika sklene pogodbo s strokovnjakom, ki izpolnjuje pogoje za pripravo video priročnika. Družba Inter-es ne prevzema odgovornosti za točnost, ažurnost, veljavnost ter resničnost vsebin v samih video priročnikih.

Video priročniki lahko vključujejo dostop do drugih spletnih strani. Družba Inter-es za njihovo vsebino in delovanje ne odgovarja. Odločitev za dostopanje do teh strani je v celoti na strani uporabnika.

Webinarji

Udeležba na webinarjih, ki so objavljeni na Portalu je mogoča na podlagi predhodne prijave na webinar.  Uporabnik klikne na gumb »Želim se udeležiti«. Sledi izbira načina plačila: bančno nakazilo, kreditna kartica ali PayPal ter nato vnos potrebnih podatkov glede na izbran način plačila. S klikom na gumb »zaključi naročilo«, je naročilo opravljeno. Cene posameznih webinarjev so določene ob vsakem webinarju posebej na samem Portalu in vključujejo DDV. Veljajo tiste cene, ki so ob trenutku izvedbe naročila objavljene. V kolikor je webinar brezplačen se postopek izbire načina plačila ne prikaže.

V primeru plačila s kreditno kartico ali preko PayPal sistema, lahko uporabnik takoj vstopi v webinar, ki se prične ob v naprej določenem terminu. V primeru bančnega nakazila, pa je dostop omogočen en (1) deloven dan po prejemu nakazila na transakcijski račun družbe Inter-es.

Uporabnik z naročilom pooblasti družbo Inter-es, da v svojem imenu in za račun uporabnika sklene pogodbo s strokovnjakom, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo webinarja. Družba Inter-es ne prevzema odgovornosti za točnost, ažurnost, veljavnost ter resničnost vsebin v samih webinarjih.

Prijava v webinar je mogoča do en (1) dan pred izvedbo samega webinarja.

Odjava od webinarja je mogoča pod sledečimi pogoji:

  • Odjava od webinarja več kot tri (3) dni pred izvedbo webinarja, kotizacija se vrne v celoti.
  • Odjava od webinarja manj kot tri (3) dni pred izvedbo webinarja, kotizacija se obdrži v višini 70% celotne višine kotizacije.

 

Odjavo se sporoči preko e-pošte info@neda.si.

Družba Inter-es si pridružuje pravico do odpovedi webinarja do tri (3) dni pred samo izvedbo webinajra, v kolikor ne prejme dovolj prijav oz. tudi kasneje zaradi višje sile. V term primeru so uporabniki upravičeni do vračila celotne kotizacije.

Vračilo kupnine

Družba Inter-es ponuja uporabnikom vračilo kupnine za video priročnike, brez potrebnih dodatnih pojasnil, v roku tridesetih (15) dni. Če ste s video priročnikom nezadovoljni, lahko v roku tridesetih (15) dni od dneva plačila zahtevate vračilo kupnine. Družba Inter-es  vam bo vrnila celoten znesek plačila za video priročnik. Za zahtevo po vračilu kupnine morate kontaktirati na info@neda.si .

Posebne zahteve glede uporabe Portala in njegovih produktov

Uporaba Portala je namenjena samo za zakonite namene.

Strinjate se, da produktov, ki jih ponuja Portal ne boste uporabili za izobraževanje tretjih oseb, da ne boste avtorjem ter drugim uporabnikom preko Portala ponujali zaposlitve, ali sklenitve drugega posla brez predhodnega pisnega soglasja s strani družbe Inter-es.

Družba Inter-es si pridružuje pravico do ukinitve uporabniškega računa, brez predhodnega obvestila, če ugotovi, da je prišlo do kršitve prej omenjenih določb.

Intelektualna lastnina

Licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last družbe Inter-es. Avtorske pravice na video priročnikih so last avtorjev. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Inter-es ter avtorjev je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih sistemov.

Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke vključene v Video priročnike le za svoje lastne potrebe.

Uporabniki Portala odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Inter-es zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

Omejitev odgovornosti

Portal, njeni produkti ter vsa druga vsebina je dostopna »taka kot je«, zato družba Inter-es ne prevzema nobene odgovornosti: a) da bo dostop do Portala in njegovih produktov deloval nemoteno, varno in brez napak b) da bo Portal in njegovi produkti zadovoljil vaše potrebe c) da bodo informacije pridobljene iz Portala in njegovih produktov učinkovite, zanesljive in točne d) da bo kvaliteta informacij, ki je pridobljena iz Portala ali njegovih produktov ter tretjih strani, ki so povezane s Portalom ali njegovimi produkti, uresničila vaša pričakovanja, oz. da bodo te informacije brez napak in ostalih defektov.

Elektronsko obveščanje

Strinjate se, da poteka vsa komunikacija v zvezi z uporabo Portala in njegovih produktov,med vami in družbo Inter-es preko elektronske pošte ne glede na varnost, zasebnost in administrativne omejitve. Poleg tega družba Inter-es objavlja obvestila tudi na samem Portalu, in se kot taka štejejo, kot obvestilo vam, kot uporabniku.

Končna določila

Če kogentna pravila države, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, ne določajo drugače, se

  • za presojo teh splošnih pogojev in pogodb, katerih del so ti splošni pogoji, uporablja slovensko pravo;
  • vsi spori rešujejo pri slovenskih sodiščih ter
  • v primeru pomenskih razlik med različnimi prevodi splošnih pogojev velja besedilo v slovenskem jeziku.

 

Uporabnik ob naročilu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.