V kakšni višini obračunate povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo?

Avtor

Maja Dolinar Dubokovič

Povračilo stroškov za prehrano med delom in prevoz na delo delavcu pripada in, če mu jih ne boste pravilno obračunali in izplačali vas lahko toži. Zato vam predlagam, da najprej preverite katera kolektivna pogodba se uporablja za vaše podjetje. Nato v tej pogodbi preverite, v kakšni višini ste dolžni izplačati povračila stroškov za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela vašim zaposlenim – nekatere kolektivne pogodbe imajo določilo, da je delodajalec dolžan izplačati delavcem povračila stroškov v višini, ki jo določa davčna uredba, to je Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Lahko pa kolektivna pogodba določa tudi kakšno drugo višino potnih stroškov.

Koliko veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti ima razširjeno veljavnost in kaj to pomeni?

V Sloveniji je trenutno 25 veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti. Od teh jih ima 11 razširjeno veljavnost na vse delodajalce v teh dejavnostih. Razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe ureja Zakon o kolektivnih pogodbah, ki določa, da če kolektivno pogodbo sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena od strank kolektivne pogodbe predlaga ministru za delo, da razširi veljavnost kolektivne pogodbe na vse delodajalce v dejavnosti, za katero je sklenjena kolektivna pogodba. Minister za delo razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe ugotovi s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu.

Seznam vseh kolektivnih pogodb boste našli tukaj.

Kaj pa, če želimo izplačevati višja povračila stroškov v zvezi z delom?

Če pa želite zaposlenim izplačati višja povračila stroškov za prehrano med delom in prevoz na delo kot je določeno v kolektivni pogodbi, pa lahko sprejmete interni akt v vašem podjetju in vanj napišete, v kakšni višini boste izplačevali ta povračila.

Za nas pa ne velja nobena kolektivna pogodba - katere višine povračil stroškov torej upoštevati?

Če za podjetje in njegove zaposlene ne velja nobena kolektivna pogodba, lahko podjetje prosto določi višino povračil stroškov v zvezi z delom. Podjetje zavezuje le Zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela. Podjetje v tem primeru lahko uredi višino povračil stroškov v zvezi z delom v podjetniški pogodbi, internem aktu ali pa tudi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklene z zaposlenim. Podjetje se lahko tako veže na višine povračil stroškov prehrane med delom in prevoza na delo, ki skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, niso obdavčene. Lahko pa zaposlenim izplačuje povračila stroškov v zvezi z delom tudi v nižjih ali višjih zneskih (višji zneski so obdavčeni tako kot plače).

Višine povračil stroškov za prehrano po davčni uredbi 

Dnevna prisotnost

Maksimalni znesek

Prisotnost 4 ure ali več

6,12 €

Prisotnost le 3 ure

0,00 €

Prisotnost 4 ure – krajši delovni čas

6,12 €

Prisotnost 10 ur ali več

6,12 € + 0,76 € za vsako dopolnjeno uro po 8-ih urah prisotnosti

 

Višine povračil stroškov prevoza na delo in iz dela po davčni uredbi 

Če je mesto opravljanja dela oddaljeno vsaj 1 km od običajnega prebivališča zaposlenega

Če ni možnosti javnega prevoza

Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot 1 km

V višini javnega prevoza

0,18 € za vsak polni km med prebivališčem in mestom opravljanja dela

Javni prevoz + 0,18 € za vsak polni km razdalje med običajnim prebivališčem in najbližjo postajo

 

Pri povračilu stroškov za prevoz na delo in iz dela so tudi določene posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati, kar je razloženo v naslednjem videu:

Še več o povračilih stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela s praktičnimi zgledi boste lahko našli v naslednjem video priročniku.

Povračila stroškov ste dolžni zaposlenim povrniti mesečno, in sicer najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca se zaposlenim nakažejo na njihov transakcijski račun. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti je lahko določen drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Ko zaposlenim izplačate plačo in povračila stroškov, ste jim dolžni do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan.

Glede na to, da je pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom potrebno upoštevati več dejavnikov, poleg tega pa je potrebno upoštevati še davčni vidik, vam priporočam, da imate nek pripomoček vedno pri roki, da lahko vanj pokukate, ko se znajdete pred dilemo. To vam bistveno prihrani čas, kot pa brskanje po spletu. In tak je tudi Video priročnik Kako obračunate povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo?