Sem s.p. – ali lahko sam vodim enostavno knjigovodstvo?

Avtor

Jana Jan

Zadnjič me je prijateljica, ki ima svoj s.p. vprašala: »Kaj pa, če bi kar sama vodila enostavno knjigovodstvo? Ali je to zelo zahtevno? S tem bi mesečno prihranila vsaj za 60 € za stroške računovodstva.« Po mojem mnenju se tega lahko nauči res vsak. Dobro je sicer, da se predhodno o tem s kom posvetujete ali se udeležite kakšnega kratkega izobraževanja, ker boste tako hitreje prišli do potrebnega znanja.

Katere knjige moram voditi?

Temeljne poslovne knjige, ki jih mora s.p. pri uporabi sistema enostavnega knjigovodstva voditi, so:

 • Knjiga prihodkov in odhodkov
 • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti
 • Register osnovnih sredstev

Poleg tega pa mora voditi še davčne evidence, v kolikor je zavezanec za DDV ter druge evidence v skladu z dejavnostjo. Tu so zadeve lahko bolj kompleksne, zato priporočam samostojno vodenje poslovnih knjig tistim, ki niso zavezanci za DDV. To pomeni, da imajo letno manj kot 50.000 € prihodkov .

Vsebina in oblika poslovnih knjig ni določena. Podjetniki lahko te knjige oblikujejo sami v Wordu ali Excelu, ali pa za to kupijo ustrezen program. V kolikor oblikujejo te knjige v Wordu ali Excelu, morajo za davčne namene voditi knjige tudi ročno, saj Word in Excel ne zadostujeta zahtevam elektronske obdelave podatkov, ki jih predpisuje 38. člen ZDavP-2. V nadaljevanju vam bom prikazala, katere podatke naj bi vsaka izmed navedenih knjig vsebovala ter iz katerih knjigovodskih listin 1 pridobimo te podatke.

 1. Knjiga prihodkov in odhodkov

V knjigo prihodkov in odhodkov s.p.-ji vpisujejo podatke o listinah, ki prikazujejo:

 • Prihodke od prodaje in druge prihodke (izdani računi, zbirnik dnevnega prometa iz blagajn,…)
 • Stroške materiala in blaga (prejeti računi)
 • Stroški storitev (prejeti računi)
 • Stroški dela (obračun stroškov dela – plačilne liste, obračun potnih stroškov, obračuni po podjemni/avtorski pogodbi,…)
 • Dajatve in nadomestila zasebnika (obračunski listi prispevkov, obračuni potnih stroškov zavezanca,…)
 • Stroške obresti ter druge stroške in odhodke (obračun obresti banke,…)

Listine se v knjigo prihodkov in odhodkov vpisujejo kronološko, po vrstnem redu prejetja oz. izdaje. Vse listine je potrebno tudi ustrezno arhivirati. Na naslednji povezavi boste našli vzorec knjige prihodkov in odhodkov.

 1. Knjiga ostalih terjatev in obveznosti

V to knjigo se vpisujejo tiste terjatve in obveznosti, katerih posledica niso prihodki oz. odhodki. To so predvsem prejeti predujmi (predplačila/avansi) ali dani predujmi  ipd. Primer te knjige je naslednji:

Zap. št.

Datum izdaje/prejema listine

Kupec/Dobavitelj

Vrednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Register osnovnih sredstev

V register osnovnih sredstev vpisujejo podjetniki podatke o osnovnih sredstvih, ki jih s.p. potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. To so na primer računalnik, pisarniška oprema, ipd. Primer takega registra je naslednji:

Zap. št.

Datum pridobitve

Datum začetka uporabe

Številka listine

Dobavitelj

Opis osnovnega sredstva

Nabavna vrednost brez DDV

Datum odtujitve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je vse kar se tiče vodenja samih poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva. Najmanj kar morate poleg tega še znati, če se želite tega lotiti sami je, da znate narediti tudi obračun prispevkov in dajatev ter v kolikor jih imate, obračun plač zaposlenim. Za vsa ostala vprašanja, vključno z davčnim obračunom pa vam priporočam, da se sproti posvetujete s strokovnjakom.

 1. To je listina, ki izkazuje nastanek poslovnega dogodka, na primer prodajo blaga, izvedeno storitev, nakup blaga, obračun plače,….