Sem normiranec - Kako naredim davčni obračun?

Avtor

Jana Jan

Do 31.3. morate tudi normiranci oddati davčni obračun. V kolikor evidence knjigovodskih listin vodite sami, lahko sami pripravite tudi davčni obračun. Davčni obračun je potrebno oddati v elektronski obliki, preko portala eDavki, kjer je na voljo program Silvester Fineus.

V davčnem obračunu za posamezno davčno leto morate normiranci izračunati:

1. Davek za davčno leto.

2. Vračilo ali doplačilo davka za davčno leto, kar je odvisno od vplačanih akontacij

V kolikor morate doplačati davek, morate to storiti v 30-ih dneh od datuma predložitve davčnega obračuna. V kolikor pa vam mora država vrniti preveč plačani davek,  vam le-tega vrne v 30-ih dneh od vložitve zahtevka. Če zahtevka ne vložite, se preveč plačan davek upošteva za naslednja plačila ali druge vrste davkov.

Primer:

Davčni obračun vložite 28.2.2016, davek morate plačati najkasneje do 29.3.2016.

3. Višino akontacije davka za naslednje davčno leto

To pomeni, da je davčna osnova ugotovljena v davčnem obračunu za preteklo leto tudi osnova za izračun akontacij dohodnine za tekoče leto. Akontacijo dohodnine se plačuje:

  • V trimesečnih obrokih, če je znesek izračunanega davka manjši od 400,00 €.
  • V mesečnih obrokih, če je znesek izračunanega davka večji od 400,00 €.

Akontacijo je potrebno plačati do 10. v mesecu za pretekli mesec oz. za preteklo trimesečje.

Kako ugotovimo davčno osnovo?

Davčna osnova je enaka razliki med prihodki in odhodki doseženimi z opravljanjem dejavnosti.

Prihodki

Pri ugotavljanju prihodkov je potrebno upoštevati kdaj je le-te potrebno v skladu z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davku pravnih oseb povečati ali zmanjšati. Običajno so prihodki enaki tistim ugotovljenim z vpisovanjem v evidenco knjigovodskih listin. Izjeme, ko bo potrebno prihodke prilagoditi, pa se pojavijo  v primeru ko:

  • Se prenašajo sredstva iz gospodinjstva v dejavnost po začetku opravljanja dejavnosti. Sem ne sodijo denarna sredstva.
  • Podjetnik posluje s povezanimi osebami 1.

Odhodki

Ne glede na višino dejanskih odhodkov, ki jih normiranci načeloma niti ne spremljate, se odhodki priznajo v višini 80 % davčno priznanih prihodkov. Odhodki tako vključujejo tudi vse plačane prispevke za socialno varnost. Poleg tega normiranci nimate možnosti uveljavljanja nobenih davčnih olajšav.

DAVČNA OSNOVA = DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI – 80 % DAVČNO PRIZNANIH PRIHODKOV

Stopnja davka je 20 %. To je dokončen davek in se ne šteje v letno davčno osnovo za dohodnino.

DAVEK = 20 % * DAVČNA OSNOVA

Prikaz davčnega obračuna ter izpolnitev obrazca na konkretnem primeru

Podjetnik Janez Novak s.p. je v letu 2015 dosegel 35.250 € prihodkov,  ki so davčno priznani. V letu 2015 je vplačal 750 € akontacije dohodnine.

Davčna osnova = 35.250 – 80 % * 35.250 = 7.050,00

Davek = 7.050,00 * 20 % = 1.410,00

Plačane akontacije = 750,00

Obveznost za doplačilo dohodnine = 1.410,00 – 750,00 = 660,00

Osnova za akontacijo dohodnine tekočega leta = 7.050,00

Akontacija dohodnine za tekoče leto = 7.050,00 * 20 % = 1.410,00, ker je višja od 400,00, se bo le-ta plačevala v mesečnih obrokih in sicer 1.410,00 : 12 = 117,50.

V naslednjem pdf dokumentu je podan zgled izpolnitve obrazca za dohodnino iz dejavnosti.

  1. Povezana oseba je družinski član ali katera koli oseba v kateri ima podjetnik na primer najmanj 25% delež.